Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete ställer sig Optimera Svenska AB bakom det nationella initiativet Färdplan 2045 med syftet att minska koldioxidutsläppen inom bygg- och anläggningssektorn. Målet är att Sverige ska ha en bygg och anläggningssektor som är klimatneutral senast år 2045. Idag står svenska bygg- och anläggningssektorn för cirka 40% av den totala klimatbelastningen årligen.

Förra året startades ett gemensamt branschinitiativ där man tagit fram en ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor” men det övergripande målet att tillsammans halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och uppnå klimatneutralitet 2045. Idag samlar färdplanen över 100 företag, organisationer och kommuner.

Färdplaner

Nu lanseras också den första lokala tillpassningen av nationella färdplanen och det sker i Malmö.  LFM30, Lokal Färdplan Malmö 2030, är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdriven och stöttas av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige och Malmö stad. Detta stöttas även av Informationscentrum för hållbart byggande.

För att uppnå dessa ambitiösa mål har därför branschen tagit initiativ till en testbädd i Malmö och lanserat: LFM30 ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”. Vi på Optimera ställer oss bakom detta initiativ och åtar oss därför att implementera det övergripande målet om klimatneutralitet i Malmö till år 2030.

Fokusområden

Arbetet bedrivs inom sex strategiska fokusområden som är gemensamma för hela värdekedjan i byggsektorn:

  • Affärsmodeller, incitament och samverkan
  • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
  • Design, process och klimatkalkyl
  • Klimatneutrala byggmaterial
  • Förvaltning, drift och underhåll
  • Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

De aktörer som väljer att skriva på den lokala färdplanen delar uppfattningen om att Malmö ska gå från ord till handling och bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Genom deklarationen förbinder man sig också att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. För att lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö.

 

Läs mer

Vill du veta mer om Färdplanen och vad den innebär så hittar du mer information här

Läs om vilka företag som anslutit sig till färdplansarbetet

Lär dig mer om LFM30

 

Kommentera

Kommentarer