Så minskar du materialspillet som byggare

16 juli, 2018

så minskar du materialspillet som byggare

Våra kunder har förstås stenkoll på detta, men repetition är aldrig fel.

Genom att minska ditt materialspill och avfall kan du bidra till stora miljömässiga och ekonomiska vinster. Och förändringarna och åtgärderna det innebär för dig i ditt dagliga arbete behöver varken vara stora, svåra eller tidskrävande. Här har du en checklista för att minska spillet som byggare:

Analysera ditt spill och avfall

Hur ser ditt spill ut i dagsläget? Tänk igenom följande:

• Vilken sorts spill och avfall uppstår i ditt dagliga arbete?
• Varför uppstår det?
• Hur påverkar spillet och avfallet miljön?
• Vad använder du för material?
• Hur hanterar du materialet?
• Vad använder du för byggmetoder?

Vanliga anledningar till att spill uppstår inom byggbranschen

• Felaktiga mått- eller mängdanpassningar
• Användning av hjälputrustning i form av till exempel plank, verktyg eller ställningar som kasseras efter användning
• Användning av engångsförpackningar
• Skadat eller felaktigt material som slängs
• Överblivet material som inte används
• Färdigbyggda delar med skador som kastas

Så minskar du spillet på egen hand

• Använd standardiserade lösningar
Genom att använda standardiserade lösningar behöver färre materialdelar kapas. Kapning leder till att produktionsavfallet ökar eftersom överblivna delar ofta kastas.

• Optimera materialresurserna och måttbeställ ditt material
Se till att, redan från början, anpassa tillverkningen av material efter önskade mått. Då minskar mängden materialspill avsevärt.

• Använd prefabricerade lösningar
Använd om möjligt förhandstillverkade lösningar – speciellt när det kommer till återkommande delar. Då tillverkningen sker i en kontrollerad miljö, är det lättare att upptäcka spillmoment i framställningsprocessen. Dessutom reduceras byggtiden.

• Planlägg ditt arbete noggrant
För de flesta är detta en självklarhet, men var noga med att planlägga ditt arbete – förslagsvis i en 3D-skiss – för att undvika felbygge. Att börja bygga innan ritningarna är helt färdiga leder ofta till spill och onödigt avfall.

• Mät avfallet och materialflödet
Ha som vana att mäta allt material som kommer in till bygget och var noga med att följa upp detta i förhållande till beräknade mängder. Då får du bättre koll på avfallet.

• Använd rätt förpackningar
Se alltid till att förpackningarna du får eller använder är lagom avvägda för att skydda varan. Och välj, i den mån det går, återanvändningsbara förpackningar istället för engångsförpackningar.

• Bygg med framtidsperspektiv
Ta hänsyn till användarperspektivet. Hur kommer byggnaden användas? Kommer den ändra verksamhet eller funktion längre fram? Kommer lösningar för till exempel el, ventilation och avlopp fungera i längden? Ett minskat ombyggnadsbehov minskar helt enkelt det framtida avfallet.

• Bygg in material i projektet
Allt material som inte byggs in i projektet resulterar i materialspill. Under 90-talet gjordes en studie gällande materialspill – med information hämtad från examensarbetet “Materialspill i byggnadsproduktionen” – där några av de vanligaste materialen undersöktes på flera byggarbetsplatser. I studien visade det sig att 79-96% av levererad mängd material byggdes in, medan resten blev till spill. Och då räknades endast spillet på byggarbetsplatsen in – inte det på fabriken där materialet tillverkades. Materialspillets kostnad brukar uppskattas till 4-12% av den totala kostnaden i ett projekt.

• Tänk på miljön
För att minimera och undvika önskvärda kemikalier i ditt material; använd anpassade system som till exempel BASTA – system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Detta för att minimera risken för hälsovådligt spill och avfall.

Om du arbetar som anställd byggare behöver ofta många förändringar ske på företagsnivå, där företaget i fråga behöver skapa förutsättningar för förebyggande av spill och avfall. mycket kan du dock påverka själv. Följ ovan checklista för att minska materialspillet som byggare. Lycka till!

Källor:
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/att-minska-byggavfallet.pdf

https://www.bastaonline.se/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:616449/FULLTEXT01.pdf

Kommentera

Kommentarer