Bli den gröna byggare du vill vara – byggskedet får egen certifiering!

14 november, 2017

Det är inte alltid upp till byggaren vilka material som ska användas i bygget. Därför har det varit svårt även för den mest miljömedvetne entreprenör att konsekvent bygga hållbart. Men nu tar en ny certifiering form, och snart kan förhoppningsvis byggaren få sin egen insats certifierad med Miljöbyggnad – även om inte själva bygget ska certifieras.

De flesta certifieringssystem för byggnader rör de material som byggs in, och miljöaspekter som spelar in under byggnadens livstid efter att den står klar. Men en stor del av en byggnads totala miljöpåverkan uppstår när den byggs.

För att hantera detta utvecklas nu ”Miljöbyggnad för byggskedet”, en certifiering som täcker in fyra områden som bedömts som viktiga under just byggskedet. Manualen för detta är nu släppt på remiss.

Fyra kriterier för certifierat byggskede

De fyra kriterier som tas upp är:

  • Att mängden byggavfall som går till deponi ska minska, att man sorterar byggavfallet och inför system för återanvändning.
  • Bränslet som används för byggplatsens fordon och arbetsmaskiner ska vara miljöriktigt och förnybart.
  • Att det ska vara möjligt att läsa av hur mycket energi som går åt för att värma personalbodar och varma förråd under byggskedet. För högre betyg ska man kunna redovisa energianvändningen för att torka ut byggfukten. Dessutom finns kriterier för att en del av den energi som går åt ska vara förnybar.
  • Några provningar och kontroller av byggnadsmaterial och konstruktioner som entreprenören genomför under byggskedet. Och att den blivande driftorganisationen får utbildning i hur systemen för installationer, drift och övervakning fungerar.

Byggskedet kan få betyget brons, silver eller guld, precis som Miljöbyggnads övriga certifieringstyper.

Bidra till en grönare bransch utan högre kostnad för kund

Enligt Optimeras proffskundsenkät från tidigare i år vill många byggare jobba mer för en hållbar utveckling i byggbranschen, men upplever att slutkunden ibland drar sig för att välja hållbara material och metoder på grund av högre kostnader.

Med den nya certifieringssystemet kan alltså byggaren göra hållbara val i sitt eget utförande, och få certifieringen Miljöbyggnad för detta även om inte kunden ställer samma krav på själva byggnaden.

Vem tar initiativ till certifiering av byggskedet?

Det kan antingen vara byggherren eller entreprenören som tar initiativet till att certifiera byggskedet. Det är ett sätt för entreprenören att visa att man systematiskt arbetar med de verifierbara miljöfrågorna.

I samband med utvecklingen av Miljöbyggnad 3.0 efterfrågades just att byggskedet inkluderades i ”Miljöbyggnad för nyproduktion”.

Samtidigt fanns önskningar om att systemet inte skulle växa. Därför lyftes byggskedet över till en separat certifiering.

Vilka byggen kan certifieras?

Systemet kan användas för nyproduktion av bostäder, lokalbyggnader och industribyggnader. Det kan också användas för större ombyggnader.

Kriterierna omfattar endast åtgärder som är möjliga för entreprenören att påverka och genomföra under själva byggskedet dvs oavsett sakinnehåll i projekteringshandlingar och arbete i tidigare skede. Miljöpåverkan från markarbete är beroende av platsens och markens beskaffenhet och ingår därför inte i bedömningen.

Miljöpåverkan för transporter till och från byggplatsen eller för att tillverkning av prefabricerat material ingår heller inte i certifieringen. Kriterierna gäller entreprenaden som helhet, dvs även inklusive underentreprenörer i alla led.

Remissperioden pågår till och med den 7 december 2017.

Läs mer: Grönt är lönt – kom igång med hållbarhetsarbetet

Läs mer: Här kan du ladda ner remissdokumentet och svarsmallen hos Sweden Green Building Council.

 

 

Kommentera

Kommentarer