Hållbart byggande för dummies

1 juni, 2017

Det pratas vitt och brett om hållbarhet numera. Kanske lite vidare och bredare än de flesta har nytta av. Så låt oss istället grabba tag i praktiska fakta och titta närmare på dem: Är du proffsbyggare, har insett att hållbarhet ger lönsamhet, och vill ha koll på sambandet hållbarhet / bygg utan att doktorera? Fortsätt läsa.

Först och främst: vad exakt menas med hållbarhet?

Vi börjar med ett vitt perspektiv och tar oss steg för steg fram till din verksamhet, här och nu. Först ut är att slå fast vad hållbar utveckling faktist betyder. Hållbarhet kan beskrivas som samspelet mellan en ekonomisk, en ekologisk och en social dimension, som när de stödjer varandra ger hållbar utveckling.

De tre dimensionerna av hållbarhet. Bild: Kungliga Tekniska Högskolan

Det är med andra ord inte hållbart att bara fokusera på en eller två av dessa, utan hållbar utveckling kan uppnås när alla tre finns med i bilden och samverkar med varandra.

Ska vi till exempel hitta hållbara hanteringslösningar för den stora mängd avfall som kommer från byggsektorn varje år kan vi inte bara fokusera på den miljömässiga aspekten, utan även se till att lösningarna är ekonomiskt realistiska på sikt, samtidigt som vi håller ett öga på villkoren för dem som ska arbeta med de nya systemen, i Sverige eller andra länder.

Så, nu zoomar vi in: från helheten..

Det vidaste perspektivet av hållbarhet omfattar hela planeten. Det finns 17 konkreta mål uppsatta på global nivå för vad som krävs för för att uppnå en hållbar utveckling för människor, djur och natur.

År 2015 sattes denna så kallade Agenda 2030 upp av FN, och de målen påverkar oss alla. Vissa märker vi av mer än andra i vår del av världen.

De globala målen enligt FNs Agenda 2030

Globalt handlar det alltså om att vi behöver råda bot på fattigdom, se till att utbildning, rent vatten med mera finns tillgängligt för alla och att våra utsläpp av växthusgaser minskar drastiskt under en kort tid för att inte klimatet ska förändras oåterkalleligt med svält, konflikter och miljökatastrofer som följd. Här läser du mer om de 17 globala målen för hållbar utveckling.

För klimatfrågorna slöts också ett globalt klimatavtal i Paris samma år, som till vissa delar är juridiskt bindande.

…till svenska hållbarhetsmål…

Sveriges Riksdag har satt upp 16 miljökvalitetsmål som är förenliga med ett flertal av de globala målen, i huvudsak de inom den ekologiska dimensionen av hållbarhet.

De 16 svenska miljökvalitetsmålen

Sju olika myndigheter ansvarar för dessa, och Naturvårdsverket ansvarar även för att samordna och följa upp dem. Läs gärna mer om de 16 miljökvalitetsmålen på miljomal.se

…till hållbart byggande…

Just eftersom hållbarhet tar hänsyn till helheten går det inte att dela av exakt vilka av våra 16 miljökvalitetsmål som har bäring på byggsektorn.

Det allra mest uppenbara målet är dock God bebyggd miljö, som åligger Boverket att genomföra. I sin handlingsplan för detta berör Boverket även andra mål som Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Riksdagens definition av målet God bebyggd miljö lyder:
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Miljökvalitetsmål nr 15: God bebyggd miljö. Bild: Miljömål.se

God bebyggd miljö följs upp genom tio preciseringar:
 • Hållbar bebyggelsestruktur
 • Hållbar samhällsplanering
 • Infrastruktur
 • Kollektivtrafik
 • Gång och cykel
 • Natur- och grönområden
 • Kulturvärden i bebyggd miljö
 • God vardagsmiljö
 • Hälsa och säkerhet
 • Hushållning med energi och naturresurser
 • Hållbar avfallshantering.

Läs mer om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö på miljömål.se och se även vad Boverket gör för att uppnå målet

…till din byggfirma här och nu.

Jaha, så hur ska du nu ha nytta av detta i din egen verksamhet? Det är lättare än man kan tro.

Att skapa en egen miljöpolicy och sätta tydliga, enkla mål för den egna verksamhet är faktiskt gjort på några timmar om man bara vet hur man ska göra. Det är enkelt att knyta ditt företags förbrukning och miljöbelastning till de nationella målen och redovisa framsteg sakligt och snyggt.

Det som tar tid är att sätta sig in i alltihop och leta dokumentmallar, mätverktyg och CSR-modeller… och därför har vi gjort det grovjobbet åt dig.

Ett steg fram, tre till mål.

I detta inlägg tittar vi på färska fakta om svenska byggares syn på hållbarhet, och går igenom fyra steg du behöver ta för att enkelt komma igång med hållbarhetsarbetet för ditt eget företag (Det första är att skaffa en överblick, vilket du just har gjort – tre steg kvar nu alltså).

Vi listar guider, länkar till smarta dokumentationsmallar och tipsar om hur du kan visa fram ditt hållbarhetsarbete för kunder och samarbetspartners. För en stor bonus med ett strukturerat hållbarhetsarbete är ju att det dessutom är direkt lönsamt för din firma.

Källor:

FNs hemsida om de globala målen för hållbar utveckling

Miljömål.se

Kommentera

Kommentarer