Varför ökar arbetsplatsolyckorna?

22 mars, 2017

Byggare i Sverige skadar sig allt mer på jobbet. Var skaderiskerna ligger framgår i ny forskning från Luleå Tekniska Universitet, men vad som är svårare att reda ut är varför olyckorna ökar?

Enligt en färsk rapport från AFA Försäkring ökar olycksfallen på byggarbetsplatserna. Bland träbyggnadsarbetare har antalet allvarliga olyckor ökat från 1 008 till 1 778 under åren  2010 – 2015. De vanligaste skadorna uppstår, inte helt oväntat, vid användande av knivar och sågar, och vid fall.

Underlag för förbättrande åtgärder

Magnus Stenberg vid Luleå Tekniska Universitet berättar i denna artikel för Byggindustrin.se att han under de senaste fyra åren har kartlagt de bakomliggande omständigheterna kring allvarligare olycksfall på byggarbetsplatser, i syfte att ta fram ett underlag för förbättrande åtgärder i branschen. Med ”allvarligare” avses olyckor som resulterat i minst en månads sjukskrivning eller invaliditet.

Stress, ålder och svag säkerhetskultur

Vilka som är de kritiska orsaksfaktorerna har framkommit tydligt. Ålder är en av dem; de allra yngsta råkar ut för relativt många olyckor, sannolikt på grund av oerfarenhet och sämre riskbedömning. De äldre av byggarna har större problem med fallskador, dels för att koordination och balans inte längre är på topp, dels för att kroppen inte klarar just fall lika bra i lite högre åldrar.

Stress är en annan viktig faktor, liksom bristfällig säkerhetskultur. Arbetsplatser med sämre samordning och planering har märkbart högre andel olyckor, och det finns dessutom ett samband mellan löneform och olycksstatistik; de med ackordslöner är mer drabbade.

Fler som jobbar, fler som anmäler

Enligt Magnus Stenberg ökar olyckorna dramatiskt när de ovan nämnda faktorerna samverkar med varandra. Men han menar också att den högre sysselsättningsgraden påverkar siffrorna, samt att allt fler väljer att anmäla när de råkar ut för olyckor. Om detta räcker som förklaring till ökningen eller om riskfaktorerna också ökar är svårare att bedöma.

Läs också: Fem produktval för friska byggare

Källor:

Byggindustrin

AFA Försäkring

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Kommentarer