I vårt test ”Är du en riktig träskalle?” fick du möjlighet att sätta dina träkunskaper på prov. Här nedan följer svaren på alla frågor ur testet, kompletterat med korta fakta för dig som vill veta mer.

( Har du inte gjort testet innan eller vill pröva igen? Gör testet här! )

Fråga: Vilket av dessa tre träslag är vanligast i Sverige?

 • Björk
 • Bok
 • RÄTT SVAR: Tall
Det svenska skogsbeståndet fördelat på träslag i procent. Bild: Svenskt trä

Det svenska skogsbeståndet fördelat på träslag i procent. Bild: Svenskt trä

Fördelningen av träslag är inte densamma i hela landet. Tallen föredrar torra och magra marker medan granen prioriterar friska, fuktiga och bördiga marker. Därför dominerar tallskog i norra Sverige och på Gotland, medan granskog är vanligast i södra delen av landet.

Fråga: Hur lång är tillväxtcykeln från planta till fullvuxet träd i Mellansverige?

 • RÄTT SVAR: 50 år
 • 80-100 år
 • 150-200 år

Efter kalavverkning kan tidsspannet från nyplantering till slutavverkning av tallskog variera från 60 år i södra Sverige upp till 150 år i de nordligaste delarna av landet.

Fråga: Hur stor är avverkningen i förhållande till tillväxten i Sverige?

 • RÄTT SVAR: Mindre
 • Större
 • Lika stor

På mindre än hundra år har Sveriges skogstillgångar fördubblats. Eftersom avverkningen är mindre än tillväxten fortsätter skogsvolymen att öka. 70 procent av Sveriges yta (landareal) täcks av skog, främst barrskog. Det är endast allra längst i söder som lövskog dominerar.

Tillväxten i södra Sverige ökar mer än i norra Sverige främst på grund av att växtsäsongen är längre och varmare i söder.

Av den skog som avverkas i Sverige går ungefär 45 procent till sågverken, 45 procent till massaindustrin och 10 procent blir brännved, stolpar med mera. Träfibrer finns i en mängd produkter som man vanligtvis inte förknippar med trä, som till exempel disktrasor, kläder, bränsle, medicin med flera.

Tabell: Tillväxten i Sverige är större än avverkningen. Bild. Svenskt Trä

Bild: Svenskt trä

 

Fråga: Kan en fuktkvot vara större än 100 %?

 • Fuktkvot kan vara 100 % men inte större
 • RÄTT SVAR: Fuktkvot kan vara större än 100 %
 • Fuktkvot är alltid mindre än 100%

Fuktkvot definieras som kvoten av vattnets massa i fuktigt material och massan av det uttorkade materialet.Kvoten brukar anges i %.

Det nysågade virkets fuktkvot varierar mellan 30 och 160 %. För att detta virke ska kunna lagras utan kvalitetsförluster torkas det till målfuktkvot 16 %. Otorkat virke angrips förr eller senare av mikrobiell påväxt, till exempel blånad, mögel eller röta.

Fråga: Varför torkas merparten av produktionen i sågverk?

 • RÄTT SVAR: Det minskar risken för blånad och röta
 • Det minskar vikten hos det sågade virket vid transporter
 • Det minskar risken för träallergi hos de anställda i senare förädlingsled

I Sverige finns för närvarande cirka 140 sågverk som producerar över 10 000 kubikmeter, m3, sågad vara per år. Produktionen koncentreras till allt färre företag med en specialisering av de enskilda sågverken på träslag och produktgrupp.

 

Blånad och mögel på virke. Bild: Svenskt Trä

Blånad och mögel på virke. Bild: Svenskt Trä

Fråga: Av en stock blir ca 55 % sågade varor. Vilket av nedan är en bidragande orsak?

 • Den flis som erhålls vid sågningen är värdefullare än det sågade virket.
 • RÄTT SVAR: Stockarna är koniska och sågade varor jämnbreda

Den vanligaste metoden för att såga barrträ är blocksågning med efterföljande delningssågning. De utsågade virkesstyckena (plank och bräder) får ett rektangulärt tvärsnitt, förutom de yttersta bräderna som får en viss andel vankant, det vill säga att kanten är avrundad i stället för skarp.

Virke från den inre delen av stocken kallas centrumutbyte, medan virke från de yttre delarna kallas sidobräder. Det förekommer att virket närmast märgen sågas ut som en så kallad märgfångare.

Illustration över blocksågning. Bild: Svenskt Trä

Bild: Svenskt Trä

Fråga: Vad menas med finsågad yta?

 • Ytan är sågad med fintandad klinga eller band – direkt ur stocken.
 • RÄTT SVAR: Ytan är sågad ur torkat virke med fintandad klinga eller bandsåg
 • Ytan är sågad med finare utrustning

Ytan på trä kan framställas för att möta olika tekniska och utseendemässiga krav. Sågade ytor, så kallat originalsågat virke, erhålls direkt i sågverksprocessen när stocken är rå, det vill säga otorkad. Beroende på sågteknik erhåller ytorna olika utseende.

Finsågade eller torrsågade ytor har finare ytstruktur än originalsågade ytor framtagna ur otorkat virke. Finsågade ytor förekommer främst på utvändiga panelbräder. Hyvlade ytor kan vara av olika kvalitet beroende på antalet stål och rotationshastigheten på hyveln.

Dimensionshyvlad yta respektive finsågad yta. Bild: Svenskt Trä

Dimensionshyvlad yta respektive finsågad yta. Bild: Svenskt Trä

Fråga: Vid användning inom byggsektorn värderas gran och furu lika med några undantag. Vilket av nedan är ett sådant undantag?

 • Endast furu används i invändiga väggpaneler.
 • RÄTT SVAR: Endast gran brukar användas i utvändiga paneler
 • Endast gran används i tryckimpregnerat virke träskyddsklass NTR/B

Till utvändiga panelbräder används kluvna torkade centrumutbyten av gran. Virkeskvaliteten bör vara sort G4-2 eller bättre.

Genom sina specifika egenskaper har varje träslag sina typiska användningsområden. Gran är det träslag man i första hand använder som konstruktionsvirke. Till snickerier, lister och invändiga paneler används vanligen virke från furu men även gran kan användas. Lövträ, till exempel ek och bok, används i golvbeläggningar och i möbler.

Sörgårdsskolan i Skillingaryd, nominerad till Träpriset år 2008. Bild: Svenskt Trä

Sörgårdsskolan i Skillingaryd, nominerad till Träpriset år 2008. Bild: Svenskt Trä

Fråga: Vad menas med dimensionshyvlat virke?

 • Det är hyvlat i dimensioner beställda av kunden
 • RÄTT SVAR: Det är hyvlat på fyra sidor för att erhålla ett visst tvärsnitt
 • Det är hyvlat för att få rundade kanter

Virke dimensionhyvlas för att erhålla ett visst tvärsnittsmått och plana ytor, typiskt för byggvirke. Det planhyvlas för att erhålla släta ytor, typiskt för invändiga paneler, lister och golv. Bäst resultat erhålls på furu.

Fråga: Vilken är den starkaste produkten tillverkad av svenskt granvirke?

 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30
 • RÄTT SVAR: Fanérträ
 • Rundvirke
 • Limträ i hållfasthetsklass GL30

Fanérträ tillverkas industriellt i form av element med rektangulärt tvärsnitt. Elementen används huvudsakligen som balkar eller skivor i bärande system. De är uppbyggda av ett stort antal sammanlimmade fanérskikt av furu eller gran.

För att öka styvhet och bärförmåga orienteras fanérskiktens riktning olika beroende på om materialet ska användas som balk eller skiva. Skivan har korslagda fanér och balkens fanér ligger i dess längdriktning.

Okej, nu har du stenkoll – gör testet igen?

Vill du veta mer om trä så besök gärna Svenskt Trä, som på sin hemsida har massor med information och publikationer om detta fantastiska material.

Fakta och bilder: Svenskt Trä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Kommentarer